Vedtægt for Karlslunde Kirkegård

Vedtægt for Karlslunde kirkegård:
Afsnit C: Ordensbestemmelser.
§ 30.

1. Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.
2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
9. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
10. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
11. Nummerpæle på gravstederne er kirkegardens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
12. Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
13. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
14. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.
Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
Stk. 3. Kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

15. Det henstilles, at udsmykning af gravsteder med plastgenstande, børnelegetøj og lyskæder ikke finder sted.
16. Urner til brug for urnenedsættelser må kun bestå af forgængeligt materiale.
17. Urner ældre end 3 år vil ikke kunne flyttes p.g.a. urnernes forgængelige materiale.

Vedtaget af Karlslunde Menighedsråd i 2005.

Tillæg til kirkegårdsvedtægt ved Karlslunde kirkegård