Begravelsesmuligheder på Karlslunde Kirkegård

Her kan du læse om de forskellige begravelsesmuligheder på Karlslunde og Karlstrup kirkegårde.

Traditionelt kistegravsted:

Det traditionelle gravsted kan bruges både ved  kistebegravelser og urnenedsættelser. Der er særlige bestemmelser for kister af egetræ og metal. Gravstedet kan udlægges med 2 kiste-pladser, hvis det ønskes af den efterlevende ægtefælle.
Gravstedet kan anlægges efter eget ønske, men planter skal godkendes af kirkegårdens personale, og de må ikke blive for store eller beskadige hække.
Man har mulighed for selv at vedligeholde gravstedet. Der kan også aftales vedligeholdelse med kirkegårdens personale eller man kan vælge at tegne et legat i stiftet gældende for frednings-perioden, som for kister er 30 år.

 

Traditionelt urnegravsted:

Bruges kun til urnenedsættelser. Der er plads til 4 urner i hvert gravsted.
Betingelser for gravstedets anlæggelse er de samme som for kistegravsted (se ovenfor).
Urner af materialer, der ikke er nedbrydelige i fredningstiden, som for urner er 15 år, må normalt ikke anvendes. Anvendes disse alligevel, skal der søges om speciel tilladelse.
Har man i forvejen et kistegravsted, kan urnen nedsættes i det.

 


Gravsted (kiste eller urne) i græsplæne med navneplade:

Stenpladen skal have målene 50 x 40 x 6 cm og skal være upoleret med udhuggede bogstaver.
Der må kun placeres afskårne blomster i den vase, som sættes af kirkegårdens personale. Der må ikke sættes planter i jorden ved disse gravsteder.
For urnegrave i plæne skal der ved nedsættelsen betales et nærmere fastsat beløb (legat til stiftet) for vedligeholdelse i hele fredningsperioden, som er 15 år.

 

 

Fælles urnegrav:

Bruges kun til urnenedsættelser. Da man ønsker anonymitet, kan det ikke lade sig gøre at være til stede ved nedsættelsen, og man får ikke at vide, hvor urnen er nedsat.
Blomster må kun placeres ved granitkorset på brostenene.
Der kan ikke placeres mindeplade.
Der betales et nærmere fastsat beløb (legat til stiftet) for vedligeholdelse i hele frednings-perioden, som er 15 år.

 Karlslunde

 Karlstrup

Anvisning af gravsted:
Kirkegårdslederen/personalet anviser gravsted i forbindelse med begravelse eller bisættelse. Når gravstedet tages i brug, udfærdiger kirkegårdspersonalet et gravstedsbrev til gravstedsindehaveren.


Erhvervelse af gravsted, gravkastning/urnenedsættelse:
For medlemmer af folkekirken med bopæl i Greve og Solrød kommuner, eller med særlig tilknytning til Karlslunde eller Karlstrup sogne, er erhvervelse af gravsted for 1 fredningsperiode, samt gravkastning og urnenedsættelse gratis.
Ikke-medlemmer af folkekirken betaler et nærmere fastsat beløb.

Når et dobbelt gravsted fortsat tages i brug ved den efterlevende ægtefælles død, betales for forlængelse af fredningsperioden.


Gravminder:
Gravminder må ikke ved form, størrelse eller indskrift virke skræmmende eller upassende.
Kirkegården / menighedsrådet har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet forårsaget af hærværk eller naturbegivenheder. Gravstedsejeren har pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravmindet.


Vedligeholdelse af gravstedet:
Det er gravstedsindehaverens pligt at sørge for gravstedets ren- og vedligeholdelse i hele fredningsperioden, som er 30 år for kister og 15 år for urner.
Med kirkegårdslederen kan det aftales, at arbejdet udføres af kirkegårdens personale. Dette gælder også evt. plantning af blomster og vinterdækning af gravstedet. Regningen for sådanne aftaler sendes 2 gange årligt fra kirkekontoret.

Det kan også aftales med kirkegårdslederen, hvis der ønskes udført andre arbejder, f.eks. anlæg af gravstedet. Alle hække er kirkegårdens ejendom. De plantes, vedligeholdes og klippes af kirkegårdens personale.

Skønnes beplantningen på et gravsted ved sin størrelse at være til ulempe, kan menighedsrådet forlange det beskåret eller fjernet for ejerens regning.

På urnegrave i plæne må der kun sættes afskårne blomster i vase.

Hvis gravstedet fortsat ikke renholdes eller kirkegårdens personale ikke har overtaget arbejdet, kan kirkegårdsudvalget 4 uger efter udsendelse af anbefalet brev lade gravstedet gruslægge. Gravstedet må dog ikke genbruges, før fredningsperioden er udløbet.


Flerårig vedligeholdelse / legatgravsted:
Kirkegårdens personale kan påtage sig ren- og vedligeholdelse, udskiftning af store planter, plantning af sommerblomster samt vinterdækning af gravstedet.

Hos kirkegårdens personale udfærdiges en aftale indtil udløb af en fredningsperiode om, hvilke ydelser man ønsker. Efter aftalens indgåelse fremsender Stiftøvrigheden giroindbetalngskort. Pengene skal indbetales til Roskilde Stiftøvrighed.
Har du flere spørgsmål ang. begravelsesmuligheder, er du altid velkommen til at ringe til kirkegårdskontoret. Tlf. 4615 0516